3- seveis que ofereix

L’equip de Serveis Bàsics d’Atenció Social, pel fet de ser aquest primer graó cap al Sistema de Benestar Social Català, ofereix un ventall ampli de serveis:

 

Informació i tramitació de prestacions

pensions no contributives, de jubilació, invalidesa,…

Ajuts de suport a la família amb fills de 0-3 anys

Ajuts de suport a famílies nombroses amb fills de fins a 6 anys

Beques de menjador escolar

Ajuts d’urgència social

Ajuts a persones amb disminucions

Informació sobre viatges IMSERSO, termalisme social, noces d’or…

 

Orientació cap a recursos propis o externs:

Serveis d’atenció domiciliaria i teleassistència

Accés a residències geriàtriques i altres recursos socials per a gent gran

Programa “Viure en família” per a famílies amb persones amb dependència

Accés a serveis especialitzats d’infància i adolescència

 

Integració en el món laboral

Accés al programa de renda mínima d’inserció social

Orientació per a la formació ocupacional i inserció laboral

Assessorament en la recerca de la 1a feina

Accés a recursos laborals-ocupacionals per a persones amb disminució

 

Orientació educativa per a famílies i els seus fills

Assessorament sobre recursos formatius

Mediació en conflictes familiars

 

Col·laboració per donar tractament a situacions personals i familiars complexes

Suport, seguiment i acompanyament

Accés a tractaments individualitzats o a projectes comunitaris

 

Suport tècnic a entitats, grups, associacions i projectes locals

Col·laboració en una acció preventiva i en la detecció de situacions de risc social en l’àmbit local