Edictes

Exercici: 2023 Bop: 179-0 Edicte: 7767 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits MC04/2023
Exercici: 2023 Bop: 161-0 Edicte: 7171 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Exposició pública del compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 155-0 Edicte: 6871 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 7 de les Normes Subsidiàries de Sant Martí de Llémena
Exercici: 2023 Bop: 155-0 Edicte: 6852 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdits MC04/2023
Exercici: 2023 Bop: 142-0 Edicte: 6147 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Aprovació definitiva de la modificació de crèdit MC 03/2023
Exercici: 2023 Bop: 123-0 Edicte: 5217 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Aprovació de diverses memòries valorades i projectes
Exercici: 2023 Bop: 115-0 Edicte: 4899 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdits MC03/2023
Exercici: 2023 Bop: 92-0 Edicte: 3793 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Contractació de personal laboral temporal amb caràcter d'urgència
Exercici: 2023 Bop: 86-0 Edicte: 3477 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres (Exp. núm. X2022000306)
Exercici: 2023 Bop: 33-0 Edicte: 1106 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Aprovació de les bases del procés selectiu per a la provisió mitjançant concurs oposició lliure d'una plaça de tècnic/a d'administració general, grup A1