Edictes

Exercici: 2023 Bop: 33-0 Edicte: 1106 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Aprovació de les bases del procés selectiu per a la provisió mitjançant concurs oposició lliure d'una plaça de tècnic/a d'administració general, grup A1
Exercici: 2023 Bop: 32-0 Edicte: 1034 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 6 de les normes subsidiàries de Sant Martí de Llémena - Ampliació del termini d'informació pública
Exercici: 2023 Bop: 17-0 Edicte: 344 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Aprovació definitiva de les modificacions de les ordenances fiscals i preus públics per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 13-0 Edicte: 195 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Exposició pública del projecte de taxació conjunta de l'expropiació parcial de Can Pascual
Exercici: 2023 Bop: 11-0 Edicte: 149 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Exposició pública del projecte de millora de la mobilitat interior del nucli de Sant Pere de Llorà
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 11909 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 04/2022
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 11908 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Aprovació definitiva del pressupost general i de la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 229-0 Edicte: 10431 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 229-0 Edicte: 10419 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 229-0 Edicte: 10415 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdits MC04/2022