Ordenances fiscals

Per veure les ordenances cliqueu damunt de cada títol:

O.F. 1       Impost sobre Béns Immobles

O.F. 2       Impost sobre els vehicles de Tracció Mecànica

O.F. 3       Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

O.F. 4       Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

O.F. 5       Contribucions Especials

O.F. 6       Taxa per la tramitació de llicències urbanístiques i similars

O.F. 7       Taxa tramitació comunicació prèvia i declaració responsable d’activitats

O.F. 8       Taxa per la prestació del Servei de Recollida i tractament de deixalles

O.F. 9       Taxa retirada vehicles abandonats a la via pública

O.F. 10      Impost sobre Activitats Econòmiques

O.F. 11      Taxa pel servei de Clavegueram

O.F. 12      Reglamentació general dels Preus públics municipals

O.F. 13      Taxa expedició de documents administratius

O.F. 14      Taxa aprofitament especial domini públic local

O.F. 15      Taxa prestació servei d’abastament d’aigua potable

O.F. 16      Impost sobre despeses sumptuàries

O.F. 17      Taxa prestació servei de prevenció d’incendis forestals

O.F. 18      General de Gestió, Inspecció i  Recaptació

O.F. 19      Taxa activitat administrativa per expedició de números de carrer

O.F. 20      Taxa del servei de cementiris municipals