RECOMANACIONS DAVANT LA COVID-19 FESTIVITAT DE TOTS SANTS

Recomanacions de prevenció davant la COVID-19 en la festivitat de Tots Sants

Durant la festivitat de Tots Sants té lloc la celebració de la tradicional Castanyada a la tarda i la nit del 31 d’octubre, amb sopars familiars i revetlles. A aquesta celebració, els darrers anys s’hi han sumat algunes activitats importades de la celebració del Halloween, amb festes de disfresses i nens que van casa per casa demanant llaminadures (“truc o tracte”).

L’endemà, dia 1 de novembre, es produeix una assistència massiva als cementiris per retre el tradicional record als difunts. Aquest increment de visites als cementiris es produeix també uns dies abans i després d’aquesta festivitat.

Cal recordar que l’etapa de represa, definida per la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, no permet les activitats que comportin aglomeracions. A aquests efectes, es considera aglomeració la concentració de persones o grups de persones en espais públics quan no es pot mantenir la distància física interpersonal de seguretat o el seu equivalent en espai de seguretat.

D’altra banda, la Resolució SLT/2546/2020 estableix la recomanació de limitar els desplaçaments fora del domicili en la mesura del possible, prohibeix les trobades i reunions de més de sis persones així com el consum d’aliments i begudes en espais públics, suspèn la restauració excepte per a entrega a domicili o per a recollida en l’establiment amb cita prèvia, i suspèn l’obertura al públic de parcs i fires d’atraccions, incloent-hi tot tipus d’estructures no permanents desmuntables i també l’obertura d’establiments d’activitats lúdiques infantils privades en espais tancats.

En el conjunt de les activitats associades a la celebració de Tots Sants es produeixen situacions amb aglomeracions de persones que no permeten garantir les distàncies interpersonals entre persones no convivents i, també, activitats que dificulten el compliment de les adequades mesures higièniques, de manera que es genera un alt risc de contagis. Així, es fa necessari recordar les obligacions i recomanacions en relació amb les mesures de prevenció per tal d’encarar aquesta festivitat d’una forma segura i no afavorir la transmissió de la COVID-19.

Recomanacions per als cementiris

La norma abans indicada especifica que els titulars de les activitats obertes al públic han d’adoptar mesures per garantir la protecció de les persones, en especial posar a disposició dels usuaris sistemes per a la neteja de mans, la distància física interpersonal de seguretat i la neteja i desinfecció de les instal·lacions. A més, les administracions públiques, en l’exercici de les seves competències, han de vetllar per evitar les aglomeracions i poden limitar, si cal, l’accés als espais de concurrència pública de titularitat pública quan no es puguin garantir les condicions de seguretat que evitin aquestes aglomeracions.

S’han d’aplicar de forma general les mesures establertes en les resolucions SLT/2546 i SLT/2568, així com en la Resolució SLT/1429/2020 i els plans sectorials de desconfinament en allò que no s’oposi a les resolucions més recents, i també l’altra normativa específica de control de la transmissió d’aquesta malaltia. Concretament, s’han d’adoptar les mesures següents:

• Cal aplicar un control de l’aforament en els cementiris de manera que l’ocupació respecti sempre el màxim d’una persona per cada 2,5 m2. És adequat informar i senyalitzar aquest aforament.

• Cal establir les visites de forma esglaonada, amb entrades i sortides diferenciades sempre que sigui possible i establir recorreguts de forma que les persones no es trobin en sentits oposats, respectant sempre la distància interpersonal d’1,5 m. Per indicar-ho, es poden utilitzar marques a terra, senyalització, tanques, cinta d’abalisament, etc. És important disposar d’agents de control de les mesures adoptades. Aquestes mesures, si és possible, s’han d’implementar també en els dies previs i posteriors a l’1 de novembre.

• És obligatori l’ús de mascareta en tot moment, excepte per persones que n’estiguin exemptes per motius de salut. Els nens menors de sis anys també estan exempts d’aquesta obligació. Cal evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca amb les mans.

• Cal adoptar mesures de neteja i desinfecció periòdica adequades a la intensitat d’ús de les instal·lacions i al nombre d’usuaris. En les tasques de neteja i desinfecció es prestarà especial atenció a les zones i espais d’ús comú i a les superfícies, materials i equipaments de contacte més freqüents.

• Les persones podran acostar-se a dipositar flors als nínxols mantenint les mesures d’higiene i respectant sempre la distància interpersonal entre no convivents. Per fer-ho, es recomana l’ús de desinfectant hidroalcohòlic abans i després de l’ofrena.

• En el cas d’utilitzar les escales mòbils per accedir als nínxols, les persones que les facin servir s’hauran de posar gel hidroalcohòlic abans i després d’utilitzar-les.

• Els cementiris hauran de disposar de papereres, si pot ser amb pedal i tapa, per dipositar-hi residus, en una distribució adequada per tal que les persones no hagin de tornar mai enrere en el seu recorregut.

• Es posarà a disposició del públic dispensadors de gel hidroalcohòlic o desinfectants viricides, en llocs accessibles i visibles.

• Les persones hauran d’entrar d’una en una als lavabos, excepte les que requereixin assistència, que podran fer-ho amb un acompanyant. Caldrà reforçar la neteja i desinfecció dels serveis.

• En els cementiris grans, cal establir un aforament màxim de 2.000 persones alhora, o bé establir sectors de com a màxim 2.000 persones, que siguin impermeables, o sigui que no puguin barrejar-se les persones de diferents sectors.

• No es pot menjar ni beure als cementiris.

• Es recomana als usuaris limitar el temps d’estada al cementiri, així com limitar l’ús de bancs i seients que hi pugui haver.

• Es recomana ampliar els dies i els horaris d’obertura, sempre que sigui possible, per distribuir l’afluència i facilitar que no es concentrin totes les visites el dia 1.

• Cal considerar l’ampliació del servei de transport públic per arribar als cementiris.

Recomanacions en la celebració de la castanyada

Per establir les mesures de seguretat durant la celebració de la Castanyada cal tenir en compte el principal marc normatiu que afecta les celebracions en general i que és el següent:

• Resolució SLT/2546/2020 per la qual queden prohibides les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que totes pertanyin a la bombolla de convivència, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic. En les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes (per tant, només es pot menjar i beure a la via pública de forma individual).

• Resolució SLT/2056/2020 per la qual queda prohibit el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d’espais oberts al públic. Aquesta prohibició no afecta el consum en locals o espais autoritzats per la llicència corresponent.

• Resolució SLT/2073/2020, que prohibeix fumar a la via pública o en espais a l’aire lliure quan no es pugui respectar una distància interpersonal de 2 m.

• Resolució SLT/1648/2020, d’ús obligatori de mascareta a la via pública, als espais a l’aire lliure i a qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, amb independència del manteniment.

A partir d’aquest marc normatiu, s’estableixen les següents obligacions i recomanacions en aquesta celebració:

• No es poden fer trobades ni reunions de més de sis persones, ni festes ni revetlles amb ball, ni botellón a la via pública. Es recorda que les activitats de restauració amb consum en el local estan suspeses.

• Es recomana la celebració d’aquesta festa en família, en grups reduïts (màxim sis persones, tret que totes siguin de la bombolla de convivència). Cal mantenir les distàncies i fer ús de la mascareta, sobretot tenir-ho present també per a espais interiors. Evitar el contacte físic i les trobades amb persones amb qui no s’ha tingut contacte habitual en els últims dies. Es recomana mantenir la ventilació dels espais de reunió.

• Per a l’elaboració de panellets, cal fer-los respectant les bombolles de convivència i els grups de convivència estable definits en els plans sectorials. Abans de començar la preparació i durant l’elaboració, cal rentar-se correctament les mans amb aigua i sabó tantes vegades com sigui necessari, i dur mascareta. No es recomana utilitzar gels hidroalcohòlics durant l’elaboració atès que poden transferir olors i gustos estranys al producte. No s’han de compartir productes ni estris si els grups no són convivents. Un cop els panellets estiguin cuits, es recomana cobrir-los o embolicar-los per evitar qualsevol contaminació externa i no tocar-los amb les mans. Cal seguir les mesures d’higiene i preparació d’aliments de Canal Salut que trobareu en el següent enllaç:

https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/alimentacio/higiene_conservacio_i_preparacio_daliments

Com ens hem de rentar les mans? Podeu veure un vídeo sobre el rentat adequat de mans en el següent enllaç:

http://acsa.gencat.cat/ca/seguretat_alimentaria/consells_sobre_seguretat_alimentaria/el-rentat-de-mans/

• No es pot fer l’activitat de “truc o tracte” en la qual els infants van disfressats casa per casa per demanar llaminadures.

• No es poden fer els “passatges del terror” que s’entenen com a “parcs i fires d’atraccions i estructures no permanents desmuntables”, que pel punt 8 de la Resolució SLT/2546 tenen suspesa la seva obertura al públic.

• Com a alternativa es proposa organitzar concursos virtuals de panellets, de decoració de carbasses, de disfresses, preparar ensurts telemàtics o preparar una nit de cinema en família a casa, etc.

• Cal recordar que una màscara d’una disfressa no substitueix una mascareta de protecció (cal dur en tot cas la mascareta a sota).

• Es poden habilitar parades de venda al carrer de castanyes, panellets, etc. sempre que les parades no estiguin agrupades sinó disperses tant com sigui possible en diferents carrers, amb distància entre elles per evitar potencials aglomeracions de persones. Cal recordar que les mesures de prevenció s’han de respectar tant entre els potencials clients com entre les persones que gestionin la parada. També es recorda que la venda de menjar i beure ha de ser per emportar i que no es pot consumir en grup a la via pública, i que la Resolució SLT/2546 suspèn la celebració de fires comercials.

• Els paradistes han de dur mascareta i les castanyes, els panellets o pastissos han de cobrir-se o embolicar-se prèviament abans de ser venuts o ser exposats a la parada.

• En qualsevol espai cal disposar de 2,5 m per persona i cal assegurar la neteja i desinfecció periòdica d’espais i superfícies que puguin tenir contacte amb més d’una persona.

• Es recomana disposar de punts amb dispensadors d’hidrogel, així com agents o voluntaris que vetllin pel compliment de les mesures a les parades i entre els clients.

• Es recomana disposar de senyalització a terra per assegurar la distància d’1,5 m entre el comprador i el venedor i el producte exposat. Es recomana establir també senyalització i vigilar la distància interpersonal a les cues o disposar de mecanismes amb tiquet de torn per evitar-les.

• En l’aplicació de les mesures preventives, s’han d’aplicar els plans sectorial de l’activitat comercial i la restauració que podeu trobar en el següent enllaç (en allò que no s’oposi a les mesures més restrictives de les resolucions SLT/2546 i SLT/2568 que ja s’esmenten en aquest document): https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Activitat-comercial-i-restauracio/2020_07_22-DEC-PLA-ACCIO-SECTOR-RESTAURACIO.pdf