Informació al contribuent

Calendari del contribuent

IBI URBANA

IBI RÚSTICA

ITVM

CLAVEGUERAM

CEMENTIRIS

ESCOMBRARIES

PREVENCIÓ INCENDIS

IAE    

15 D’ABRIL AL 15 DE JUNY

15 D’ABRIL AL 15 DE JUNY

15 DE MARÇ AL 15 DE MAIG

15 D’ABRIL AL 15 DE JUNY

1 DE SETEMBRE AL 31 D’OCTUBRE

15 D’ABRIL AL 15 DE JUNY

1 DE SETEMBRE AL 31 D’OCTUBRE

1 DE SETEMBRE AL 31 D’OCTUBRE

* S’inclouran totes les exaccions periòdiques tributàries i no tributàries

* Així mateix, us informem que, tots aquells contribuents que facin ús de la domiciliació bancària, tindran fraccionat el pagament dels rebuts d’import superior a 90 €.

Fraccions:

 • 50% el mes de maig
 • 50% el mes d’octubre

(Els rebuts dels padrons que es cobren el mes de setembre no es fraccionaran)

 • Lloc i horari de pagament

  XALOC

  Xarxa Local de Tributs

  C/ Riera de Mus, 1 A

  17003 – Girona

  Tel. 972 20 64 41


  Horari: de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores.

 • Sistemes de pagament

  Mitjans de pagament

  Per fer el pagament es podrà utilitzar qualsevol mitjà dels que tot seguit s’assenyalen, malgrat recomanem la domiciliació bancària per a una millor gestió recaptadora i alhora un millor servei als contribuents:

  a) Diners de curs legal.

  b) Xec enregistrat o xec bancari.

  c) Transferència bancària o de caixa d’estalvis.

  d) Autorització de càrrec en compte corrent o llibreta d’estalvis, mitjançant domiciliació bancària.

  e) Gir postal.

  f) Pagament a través d’entitats financeres col·laboradores.

  g) Qualsevol altre mitjà de pagament que sigui habitual en el tràfic mercantil,legalment acceptat.

 • Possibilitat d’ajornar o fraccionar el pagament de tributs

  Donada la difícil situació econòmica general, us comuniquem que segons els articles 84 a 87 de l’Ordenança General de Gestió Tributària i Recaptació de XALOC (Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona) contemplen la possibilitat d’ajornar o fraccionar el pagament dels tributs, tant en període voluntari com executiu, amb les condicions següents:

  • Es pot ajornar o fraccionar el pagament dels deutes tant en període voluntari com executiu.
  • Ha de ser a sol·licitud de l’obligat tributari, abans de la finalització del període voluntari (pels deutes en període de cobrament voluntari) o en qualsevol moment abans de l’acord l’alineació dels bens embargats (pels deutes en via executiva).
  • Els criteris generals de concessió d’ajornaments i fraccionaments són:
   • Deutes entre 150 i 6.000 €: Màxim 18 mesos
   • Deutes entre 6.001 i 9.000 €: Màxim 24 mesos
   • Deutes superiors a 9.000 €: Màxim 30 mesos
  • Quan les condicions de capacitat econòmica del sol·licitant ho impedeixin i estiguin degudament justificades, es concedirà ajornament o fraccionament dels deutes l’import dels quals sigui inferior a 150 €, o per períodes més llargs que els enumerats en els punts anteriors.
  • Les quantitats ajornades acreditaran interessos al tipus fixat en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. No obstant això, quan les ordenances fiscals municipals ho prevegin, no s’exigirà interessos de demora en els ajornaments o fraccionaments sol·licitats en període de pagament voluntari, relatius a deutes de venciment periòdic, el pagament dels quals es produeixi dins l’exercici de l’acreditament.
  • S’exigirà constitució de garantia quan l’import del principal de l’expedient és superior a 6.000 € i els terminis proposats pel pagament són més de 18 mesos.