Possibilitat d’ajornar o fraccionar el pagament de tributs

Donada la difícil situació econòmica general, us comuniquem que segons els articles 84 a 87 de l’Ordenança General de Gestió Tributària i Recaptació de XALOC (Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona) contemplen la possibilitat d’ajornar o fraccionar el pagament dels tributs, tant en període voluntari com executiu, amb les condicions següents:

 • Es pot ajornar o fraccionar el pagament dels deutes tant en període voluntari com executiu.
 • Ha de ser a sol·licitud de l’obligat tributari, abans de la finalització del període voluntari (pels deutes en període de cobrament voluntari) o en qualsevol moment abans de l’acord l’alineació dels bens embargats (pels deutes en via executiva).
 • Els criteris generals de concessió d’ajornaments i fraccionaments són:
  • Deutes entre 150 i 6.000 €: Màxim 18 mesos
  • Deutes entre 6.001 i 9.000 €: Màxim 24 mesos
  • Deutes superiors a 9.000 €: Màxim 30 mesos
 • Quan les condicions de capacitat econòmica del sol·licitant ho impedeixin i estiguin degudament justificades, es concedirà ajornament o fraccionament dels deutes l’import dels quals sigui inferior a 150 €, o per períodes més llargs que els enumerats en els punts anteriors.
 • Les quantitats ajornades acreditaran interessos al tipus fixat en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. No obstant això, quan les ordenances fiscals municipals ho prevegin, no s’exigirà interessos de demora en els ajornaments o fraccionaments sol·licitats en període de pagament voluntari, relatius a deutes de venciment periòdic, el pagament dels quals es produeixi dins l’exercici de l’acreditament.
 • S’exigirà constitució de garantia quan l’import del principal de l’expedient és superior a 6.000 € i els terminis proposats pel pagament són més de 18 mesos.