Verificació de documents mitjançant Codi Segur de Verificació (CSV)

Aquest servei permet contrastar l’autenticitat de còpies autèntiques en paper de documents administratius electrònics generats per l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena.
El codi segur de verificació (CSV) és un codi que es troba a la capçalera de cada document i és una referència unívoca que permet accedir al mateix document en format electrònic per verificar-ne l’autenticitat.