Junta de Govern Local

Calendari

L’article 48.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el

Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, estableix que hi ha una comissió de govern (actualment Junta de Govern Local) als municipis amb una població de dret superior a cinc mil habitants i en els de menys quan ho acorda el ple de l’Ajuntament o ho estableix el Reglament Orgànic (ROM) d’aquest.

En aquest Ajuntament hi ha establert la Junta de Govern Local per acord Plenari al principi de les dues legislatures anteriors, i així s’ha anat funcionant aquests darrers anys. Tanmateix, és criteri del grup municipal majoritari la creació de la Junta de Govern Local de forma permanent i, per tant, ratificar-ne l’existència.

La Junta de Govern Local està integrada, com a màxim, per un terç de regidors designats lliurement per l’alcalde. Assisteix a l’alcalde, que la presideix, i té les funcions que li deleguen el Ple i l’Alcalde.

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local se celebren cada dilluns, a les 19:00 hores, llevat del mes d’agost.

Les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques.


Competències de la Junta de Govern

Naturalesa jurídica

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat que existeix en tots els municipis amb població superior a 5.000 habitants i en els de menys, quan així ho disposi el seu reglament orgànic o així ho acordi el Ple de l’Ajuntament.

Està integrada per l’Alcalde/Alcaldessa i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats i separats lliurement per aquell, donant-ne compte, posteriorment, al Ple.

Elecció dels seus membres

L’alcalde determinarà, mitjançat decret, el nombre de membres de la Junta de Govern Local, així com els regidors que hagin de posseir tal condició. La condició de membre de la Junta de Govern Local és de caràcter voluntari.

A aquest efecte, s’haurà de notificar als regidors designats el decret de nomenament, entenent-se tàcitament acceptat aquest si dins del termini de dos dies hàbils següents no es produeix renúncia expressa, comunicada fefaentment a l’alcaldia.

Competències

Art. 23 5 Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local, que diu el següent:

1. La Junta de govern està integrada per l’alcalde/alcaldessa i un nombre de regidors no superior a un terç del nombre legal de regidors, nomenats i separats lliurement per l’alcaldia, que n’ha de donar compte al ple.

2. Correspon a la Junta de govern:

a) L’assistència a l’alcalde/alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions.

b) Les atribucions que l’alcalde/alcaldessa o un altre òrgan muni­cipal li delegui o li atribueixin les lleis.

No són delegables les atribucions reservades al ple en els números 2, lletres a), b), c), d), e), f), g), h), i), k) i ll) i 3 de l’article 22.

3. Els tinents d‘alcalde substitueixen, per l’ordre de nomenament i en els casos de vacant, absència o malal­tia, l’alcalde/alcaldessa, i són lliurement designats i revocats per aquest d‘entre els membres de la Junta de govern.

4. L’alcalde/alcaldessa pot delegar l’exercici de determinades atribucions en els membres de la Junta de govern i, on aquesta no existeixi, en els tinents d‘alcalde, sense perju­dici de les delegacions especials que, per a tasques espe­cífiques, pugui fer a favor de qualsevol regidor, encara que no pertanyin a aquella Junta.


Actes de la Junta de Govern

En aquest apartat podreu consultar les darreres actes de les Juntes de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena.