Retribucions i indemnitzacions càrrecs electes

Per acord del Ple de Cartipàs, de data 1 de juliol de 2019, un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, a conseqüència de les eleccions locals celebrades el 26 de maig de 2019, s’acorda establir el règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la Corporació, quedant de la forma següent:

  • Establir que la Sra. M. Dolors Arnau i Auguet, Alcaldessa de la Corporació, exerceixi el seu càrrec amb dedicació parcial (50%), amb una dedicació mínima de 20 hores setmanals i una retribució anual d’acord amb la convocatòria de compensacions de càrrecs electes de la Generalitat de Catalunya. Serà donada d’alta en el règim general de la Seguretat Social i percebrà les seves retribucions en dotze mensualitats d’acord amb la convocatòria de compensacions de càrrecs electes de la Generalitat de Catalunya.
  • Establir a favor dels membres de la Corporació que no tenen dedicació exclusiva ni parcial, amb efectes de 15 de juny de 2019, data de constitució del nou Ajuntament, el següent règim d’indemnitzacions en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació de què formin part:
    • Per assistència a les sessions de Ple Ordinari : 60,10 €
    • Per assistència a les sessions de Ple Extraordinari : 18,03 €
    • Per assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes : 42,07 €
  • Establir a favor de tots els membres de la Corporació el dret a ser indemnitzats per les despeses efectives ocasionades per l’exercici del càrrec, prèvia acreditació documental d’aquestes.

Atesa la possibilitat de l’Alcaldessa de poder dedicar més hores a la tasca de l’Alcaldia, per acord de la Junta de Govern Local de data 29 de març de 2021 es va acordar sol·licitar dins la convocatòria de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, una retribució per dedicació parcial del 75% pel càrrec d’Alcaldessa. D’aquest acord se’n va donar compte en el Ple de l’Ajuntament de data 26 d’abril de 2021.