Retribucions i indemnitzacions càrrecs electes

Per acord del Ple de Cartipàs, de data 10 de juliol de 2023, un cop constituït el nou Ajuntament el 17 de juny de 2023, a conseqüència de les eleccions locals celebrades el 28 de maig de 2023, s’acorda establir el règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la Corporació, quedant de la forma següent:

  • Establir que la Sra. Dolors Navarro Pou, Alcaldessa de la Corporació, exerceixi el seu càrrec amb dedicació parcial (75%), amb una dedicació mínima de 20 hores setmanals i unes retribucions anuals d’acord a la convocatòria de compensacions de càrrecs electes de la Generalitat de Catalunya. Serà donada d’alta en el règim general de la Seguretat Social i percebrà les seves retribucions en dotze mensualitats d’acord amb la convocatòria de compensacions de càrrecs electes de la Generalitat de Catalunya.
  • Establir a favor dels membres de la Corporació que no tenen dedicació exclusiva ni parcial, amb efectes de 17 de juny de 2023, data de constitució del nou Ajuntament, el següent règim d’indemnitzacions en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació de què formin part:
    • Per assistència a les sessions de Ple Ordinari : 60,10 €
    • Per assistència a les sessions de Ple Extraordinari : 18,03 €
    • Per assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes : 42,07 €
  • Establir a favor de tots els membres de la Corporació el dret a ser indemnitzats per les despeses efectives ocasionades per l’exercici del càrrec, prèvia acreditació documental d’aquestes.